De bevoegdheden van de gemeente bij woonoverlast
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
12-09-2023
1 dag
Utrecht
€699,00
Andere data en locaties
Hoe pak je de verschillende soorten woonoverlast aan? Met welke partners doe je dit en welke instrumenten en bevoegdheden heb je als gemeente of woningcorporatie? En, heel erg belangrijk, hoe kom je het best tot een gezamenlijke aanpak?
Woonoverlast
Woonoverlast

De hond van de buren die dag en nacht blaft, bonkende muziek tot diep in de nacht, omwonenden die weigeren om het portiek of hun woning schoon te houden. Buren die ’s nachts luidruchtige gasten hebben, treiterijen en bedreigingen. Hennepkwekerijen of prostitueren vanuit de woning, overbewoning door bijvoorbeeld arbeidsmigranten of illegale verkamering.

Allemaal zaken waarbij veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving in het geding komen. Elke gemeente krijgt hier mee te maken. Hoe pak je de verschillende soorten woonoverlast aan? Met welke partners doe je dit en welke instrumenten heeft zo’n partner en welke heeft de gemeente. En, heel erg belangrijk, hoe kom je het best tot een gezamenlijke aanpak.

De burgemeester heeft er in de aanpak van woonoverlast een aantal belangrijke nieuwe instrumenten bij gekregen. De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2017 ingestemd met het initiatief wetsvoorstel ‘Wet aanpak woonoverlast’ om de burgemeester de bevoegdheid te geven de veroorzaker van overlast een specifieke gedrags-aanwijzing te geven.

Bijvoobeeld dwang tot het muilkorven van een hond, het temperen van geluid, het instellen van eeen bezoekersverbod of een gebod om structurele overlast, treiterijen en bedreigingen te beëindigen.

Kortom, met deze nieuwe wet kan de burgemeester maatwerk leveren.


In deze cursus komt de ‘Wet aanpak woonoverlast’ uitgebreid aan bod. We gaan het onder meer hebben over gedragsaanwijzingen en de mogelijkheid tot een huisverbod. Ook wordt de ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’ uitvoerig besproken. Hoe kan de gemeente dit instrument inzetten om woonoverlast te voorkomen en de leefbaarheid in een wijk of straat te verbeteren.

 

Daarnaast is er ook aandacht voor het bestrijden van overlast als gevolg van gebruik van drugs en het telen van hennep in een woning. Want wist je dat er een recent wetsontwerp is aangenomen om drugspanden sneller te kunnen sluiten? Zo hoeft er bijvoorbeeld geen in werking zijnde hennepkwekerij meer in een pand te zijn om als burgemeester op te kunnen treden.

Ook is er aandacht voor toename van opkopen van vastgoed met als doel dit te verhuren aan zoveel mogelijk huurders met mogelijke overlast als gevolg.

circles
Doelgroep

Medewerkers
- openbare orde en veiligheid

- juridische zaken

- omgevingsrecht

- verhuur onroerende zaken

- van woningcorporaties

 

Programma

De volgende onderdelen komen in ieder geval aan de orde:

 • de vele vormen van woonoverlast waar de gemeente bij betrokken is
 • de positie van omwonenden (behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden):
  • kan de ‘Wet aanpak woonoverlast’ uitkomst bieden?
  • wat kan de ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’ betekenen voor je gemeente?
  • kan de ‘Wet Victoria’, ‘Wet Victor’,  of ‘Wet Damocles’ uitkomst bieden?
  • wat zijn de civiele mogelijkheden? Wat zijn de mogelijkheden van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter?
  • jurisprudentie

 

Resultaat
check
Je hebt inzicht in de mogelijkheden die omwonenden bij woonoverlast hebben
check
Je bent op de hoogte van de mogelijkheden van de ‘Wet aanpak Woonoverlast’, de ‘Wet Victoria’, de ‘Wet Victor’, de ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’ en de ‘Wet Damocles’
check
Je kent de specifieke gedragswijzigingen op grond van de 'Wet aanpak woonoverlast'.
check
Tot slot weet je hoe je overlast als gevolg van gebruik van drugs en hennepteelt kunt bestrijden
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina