Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Geschillen

Segment heeft uiterst zelden een geschil. Maar Segment heeft toch een procedure hiervoor. In de uiterst zeldzame situatie dat een klacht niet is opgelost, volgt u onderstaande geschillenprocedure.

 

Segment spreekt van een geschil als de klachtenprocedure niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid. Kenmerkend verschil tussen een klacht en een geschil is dat de klacht intern wordt behandeld, terwijl een geschil door een onafhankelijke commissie wordt behandeld. Een geschil is niet gelijk aan een bezwaar of beroep. Een bezwaar of beroep is een procedure waarbij een cursist zich verzet tegen een besluit van de examencommissie. Voor klachten (bezwaar en beroep) over examens geldt een andere regeling.

 
 

Geschillenregeling

 

Segment hanteert de volgende geschillenprocedure voor haar onderwijs (opleiding, cursus, training, diplomatraject etc.):

1. Geschillencommissie


Geschillen tussen (aspirant-)cursist en Segment over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Segment te leveren of geleverde diensten kunnen door de cursisten aanhangig worden gemaakt bij onze onafhankelijke Geschillencommissie. De directie van Segment heeft deze Geschillencommissie ingesteld die onafhankelijk, zonder last of ruggespraak, oordeelt inzake ingediende geschillen.

De Geschillencommissie bestaat uit één voorzitter en twee leden. Segment benoemt voorzitter en leden en verzorgt het secretariaat. De leden van de Geschillencommissie zijn Jelle Landman, Jan Bakker en Arjen Kroes. 

 

2. Ontvankelijkheid


De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de cursist

·         zijn klacht eerst overeenkomstig de klachtenregeling van Segment heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing en

·         geen bezwaar en/of beroep openstaat.

 

3. Termijn indiening geschil


Een geschil dient binnen zes weken na het besluit dat genomen is in het kader van de klachtenprocedure bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.

 

4. Indiening geschil


De cursist geeft schriftelijk aan het geschil te willen voorleggen aan de Geschillencommissie, daarmee is er sprake van een formeel geschil.
Indiening geschiedt door een aangetekend bericht aan:

Geschillencommissie Segment
Postbus 338
3833 LD Leusden

 

5. Kosten behandeling geschil

 

Voor de behandeling van een geschil is de indiener van het geschil een vergoeding van €100,- aan de Geschillencommissie verschuldigd. De indiener ontvangt de vergoeding terug als hij in het gelijk wordt gesteld.

 

6. Procedure Geschillencommissie


Het secretariaat van de Geschillencommissie bevestigt binnen 10 dagen de ontvangst van de indiening van het geschil.
De Geschillencommissie

- kan aanvullende vragen stellen over het geschil en om aanvullende documenten verzoeken;
- geeft Segment de gelegenheid een reactie te geven op het geschil;
- stelt de indiener en Segment redelijke termijnen om bovenstaande gegevens aan te leveren;
- organiseert eventueel een zitting om beide partijen te horen.

 

7. Behandeling en uitspraak Geschillencommissie

 

Voor de behandeling van het geschil hanteert de Geschillencommissie overeenkomstig de meest recente ‘Algemene Voorwaarden Segment Opleidingen B.V.’.
De Geschillencommissie streeft naar een afhandeling binnen twee maanden.

 

8. Bindende uitspraak

 

De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van deze geschillenregeling. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. Segment is gebonden aan de beslissing van de Geschillencommissie.