Bestuursrechtelijke Handhaving Omgevingsrecht

Inschrijven
In het kader van handhaving en toezicht staat, naast de andere handhavingsinstrumenten, nu ook de bestuurlijke boete ter beschikking van het bestuur. Het bevoegd gezag is meestal het college van burgemeester en wethouders, maar ook regionale uitvoeringsdiensten zijn belast met handhaving en toezicht. Hoe regelen we de handhaving en het toezicht in de nieuwe omgevingswet?
Doelgroep

Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD).

Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Programma
  • Handhaving en toezicht in het omgevingsrecht worden aan de hand van de nieuwe wettekst uitgelegd. Ingegaan wordt op aanpalende wetgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de nieuwe regeling inzichtelijk gemaakt. De instrumenten op het gebied van bestuursdwang en toezicht worden uitgebreid besproken evenals het programma handhaving en handhavingsstrategie.
Resultaat
De deelnemers weten: welke middelen ter beschikking staan in het kader van handhaving, met welke middelen zij hun toezichthoudende taak kunnen uitoefenen
welke rechtsmiddelen ter beschikking staan van degene die onderworpen is aan toezicht en handhaving, wat de regels om te komen tot een strategische, programmatische en onderling afgestemde handhaving zijn.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Docent
Koos Nouwen