BBV opfris- en actualiteitenprogramma
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
19-12-2023
1 dag
Utrecht
€659,00
Andere data en locaties
Behoefte om je kennis van BBV op te frissen? Dan is deze cursus voor jou! Deze training kunnen wij in company geheel op maat voor jouw organisatie verzorgen.
Inleiding
BBV en actualiteiten
Inleiding

Je bent bekend met het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording), maar hebt af en toe behoefte om je kennis op te frissen en kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen. In één praktische dag krijg je bruikbare tips en handreikingen en kun je jouw ervaringen delen met andere cursisten.

BBV en actualiteiten

Behalve de in het programma vermelde onderwerpen, wordt ook nader ingegaan op:

 • Vernieuwing accountantscontrole en begrotingsonrechtmatigheid
 • het belang en de betekenis van de notitie meerjarig financieel inzicht voor raad en college en praktische handreikingen voor financiële monitoring
 • de kansen die de vernieuwing BBV biedt voor meer transparantie, eenvoud en vergelijkbaarheid voor bestuur en organisatie.
circles
Doelgroep

Medewerkers:

- financieel beheer en administratie

- financiën algemeen

- administratie

- Financieel adviseurs en/of consulenten

- Controllers 

Programma
Inleiding BBV
 • Koers en richting (commissie) BBV en de betekenis voor gemeenten
 • Kern BBV en dilemma’s en valkuilen BBV en hoe deze op te lossen
 • Vindplaats en samenhang BBV en overige actuele ontwikkelingen
 • Gemeentewet, Financiële verordening en BBV
 • Denkstructuur en aanpak BBV vraagtukken (met casussen)
Financiële positie en balanswaardering activa
 • Bestuurlijke planning en control; vernieuwing langs lijnen BBV
 • Financiële positie; sturen met kengetallen en meerjarig financieel inzicht
 • Incidentele baten en lasten; principes en betekenis voor financiële sturing
 • Materiële Vaste Activa; onderscheid, waarderen, activeren en afschrijven
 • Onderscheid investeren versus onderhoud; handreiking afweegschema
Kostentoerekening, reserves en voorzieningen
 • Verklaring en eigenheid stelsel lasten en baten BBV
 • Kostentoerekening overhead en Rente
 • Reserves; definiëring, onderscheid en omgang
 • Voorzieningen; onderscheid, specifieke eisen en omgang
 • Geprognosticeerde balans en EMU- saldo
BBV en overige (actuele) onderwerpen:
 • Budgetoverheveling en gebeurtenissen na balansdatum
 • Actuele vraag- en antwoordenrubriek BBV
 • BBV-proof maken jaarrekening (w.o. subsidieverantwoording)
 • Overige aanpassingen BBV, w.o. paragrafen lokale heffing en bedrijfsvoering
 • Vernieuwing accountantscontrole en begrotingsonrechtmatigheid
Werkwijze

Zowel 'de techniek’ als ‘het beleid’ komen aan de orde. Door middel van korte oefeningen -waar mogelijk vanuit de eigen praktijk- wordt stilgestaan bij toepassing van de voorschriften.

Resultaat
check
Je bent in staat om nieuwe en actuele ontwikkelingen direct te vertalen naar de praktijk.
check
En om praktijkervaringen en inzichten te delen en vragen te beantwoorden.
Abonnement BBV

Wil jouw organisatie langere tijd bij blijven op het gebied van de BBV? Het is mogelijk om een driejarig abonnement af te sluiten voor deze training. Je ontvangt dan elk jaar een actualiteitencollege BBV voor jouw organisatie én een aantrekkelijk korting op het totaalbedrag. Ben je geïnteresseerd in een abonnement? Geef dat dan aan bij je online aanvraag. 

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina