Frauderisicoanalyse
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
Online
Op aanvraag
De frauderisicoanalyse is een noodzakelijk analyse die niet mag ontbreken bij de bepaling van de financiële rechtmatigheid.
Inleiding
Inleiding

In het kader van de rechtmatigheid komt de verantwoording vanaf het boekjaar 2022 bij het college te liggen en niet bij de accountant. Door hier zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen, neemt het besef en de bewustwording toe dit goed te regelen. Ook de gemeenteraad zal vanuit zijn controlerende rol daarop extra gaan toezien.

Het kader van de (financiële) rechtmatigheidsverantwoording bestaat uit de volgende criteria:

 • begrotingscriterium (gaat om controle op overschrijdingen van de geautoriseerde begroting na wijziging).

 • voorwaardencriterium (gaat om de financiële beheershandelingen die aan de voorwaarden moeten voldoen zoals gesteld in wet- en regelgeving (hieronder vallen ook gemeentelijke verordeningen).

 • misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) (hieronder vallen ook fraude- en integriteitssignalen).

Het misbruik – en oneigenlijk gebruik, inclusief de fraude- en integriteitssignalen krijgen extra aandacht van de gemeenten. Denk daarbij aan allerlei fraudezaken maar ook het hacken van systemen waardoor persoonlijke gegevens op straat komen te liggen en in verkeerde handen terecht komen.

Wat kunnen we daartegen doen?

We hebben een training ontwikkeld die je gaat ondersteunen en gaat helpen de fraudes zoveel mogelijk te voorkomen door in het voortraject maatregelen treffen:

 • Het gaat allereerst om de bewustwording dat we het allemaal belangrijk vinden dit onderwerp aan te pakken. Wat verstaan we eronder? Wanneer is er sprake van fraude? Wat kun je je daarbij voorstellen en ben je het ermee eens dat geen aandacht grote risico’s met zich meebrengt? We richten ons op de praktijk en zorgen dat er voldoende draagvlak is bij de betrokkenen.
 • Het is goed na te denken over de processen waar fraude zich voordoet, dat te benoemen en na te denken wat we doen om dat te voorkomen.
 • Heel belangrijk is stil te staan bij de harde maatregelen die worden getroffen (hard controls) maar nog belangrijker zijn de meer zachte elementen die te maken hebben met gedrag en houding (de soft controls).

 • Als we weten waar we aan toe zijn en wat we allemaal moeten doen, presenteren we ons plan aan het management en college en raad. We nemen ook de bestuursorganen mee om ervoor te zorgen dat zij betrokken blijven bij de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan het bestrijden en voorkomen van de fraudes en daaraan gerelateerde zaken.

We presenteren een totaalpakket en zijn van mening dat je hierna in staat bent op basis van monitoring en borging in de organisatie grip te blijven houden op het hele traject van fraude-beheersing.

Doelgroep

Medewerkers Verbijzonderde Interne Controle

Controllers /  businesscontrollers

Financieel adviseurs/consulenten

Managers bedrijfsvoering

Programma

In deze cursus komen de volgende zaken aan de orde:

 

 • Wanneer spreken we van fraude?
 • Hoe zet je de frauderisicoanalyse op?
 • Welke risico’s zijn te onderkennen?
 • Welke beheersmaatregelen kun je treffen?
 • Hoe maak je een goed lees- en bruikbaar eindproduct?
 • Hoe zorg je ervoor dat de analyse geen papieren tijger wordt maar aansluit bij de organisatie?
 • Hoe kun je de resultaten monitoren en er verantwoording over afleggen.
Dagdeel 1
 • Uitleg relevante wet- en regelgeving.
 • Wat zijn frauderisico’s?
 • Welke processen of functies zijn fraudegevoelig?
 •  

Huiswerkopdracht voor het tweede dagdeel: maak een inventarisatie van de processen/functies in je eigen organisatie met een verhoogd frauderisico.

Dagdeel 2
 • Terugkoppeling en bespreking huiswerkopdracht
 • Beheersmaatregelen:
  • waar moeten beheersmaatregelen aan voldoen?                                   
  • welke kun je treffen?
 • Oefenen met benoemen en beschrijven van beheersmaatregelen

 

Huiswerkopdracht voor het derde dagdeel: benoem voor de frauderisico’s beheersmaatregelen bij de geïnventariseerde processen/functies.

Dagdeel 3
 • Terugkoppeling en bespreking huiswerkopdracht
 • Het eindproduct: hierbij gaan we de informatie uit dagdeel 1 en 2 samenbrengen in een model waarin de frauderisicoanalyse gepresenteerd worden.
 • Draagvlak en besluitvorming.

 

Huiswerkopdracht voor het vierde dagdeel: stel de frauderisicoanalyse voor jouw organisatie samen.

Dagdeel 4
 • Terugkoppeling en bespreking huiswerkopdracht
 • Monitoring: op welke wijze kunnen de risico’s periodiek beoordeeld worden? Op welke wijze toets je de effectiviteit van de beheersmaatregelen?
 • Wanneer en hoe leg je verantwoording af over de frauderisicoanalyse?
Resultaat
Je hebt een goed inzicht wat onder misbruik en fraude wordt verstaan en verbonden met de dagelijkse praktijk.
Je hebt vanuit de processen in beeld waar fraude zich kan voordoen en wat je eraan doet dat te voorkomen. Je zorgt er ook voor dat de benoemde maatregelen worden gevolgd, gemonitord en wordt bijgestuurd indien nodig.
Je weet niet alleen de hard controls te benoemen maar ook de soft controls.
Je hebt een plan van aanpak opgesteld dat je gaat presenteren aan het management, college en raad en zorgt zo voor draagvlak.
Cursus
Wachtlijst