Besluit begroting en verantwoording voor gevorderden
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
12-09-2024
2 dagen
Utrecht
€1.049,00
Andere data en locaties
Verdiep, verbreed en actualiseer je kennis van het BBV!
circles
Inleiding

Deze training sluit goed aan op de training Inleiding Gemeentefinanciën en BBV (Basis)". Ook als je door stroomt in een  (nieuwe) financiële functie en/ of je wilt je kennis opnieuw verbreden en verdiepen dan is deze training zeer geschikt. 

 

We zorgen voor verdieping met behulp van theorie, maar natuurlijk ook praktijkopdrachten waarin we de verschillende 'meer complexe' onderwerpen van het BBV behandelen. Dit levert je zowel kennis van als inzicht in de belangrijkste vragen van dit moment.

circles
Doelgroep

Medewerkers:

 • van de afdeling financiën/bedrijfsvoering van een gemeente, provincie of samenwerkingsverbanden
 • van bedrijfsbureaus van diensten en sectoren
 • in de functie adviseur, controller of administrateur die vanuit het bedrijfsleven instromen in een financiële functie

 

 

Programma
Dag 1
BBV nader bekeken
 • Koers en richting Commissie BBV en betekenis voor uw organisatie
 • Kern BBV, dilemma’s en valkuilen BBV en hoe daar mee om te gaan     
 • Structuur, samenhang en vindplaats BBV  
 • Aanpak BBV vraagstukken met casussen en opdrachten     
 • Actualiteiten Commissie BBV; publicaties en Vraag & Antwoord rubriek

 

Programmabegroting en sturen op beleid en financiën
 • Bestuurlijke planning en control en BBV; ontwikkeling en doorkijk
 • Financiële positie en kengetallen; notitie meerjarig financieel inzicht; praktische aanpak
 • Resultaatsturing en balanssturing; een verdieping op financieel inzicht
 • Presentatie resultaat begroting en jaarrekening; verdieping op financieel inzicht
 • Incidentele baten en lasten; principes en betekenis in relatie tot financieel toezicht

 

Materiële vast activa (MVA) 
 • MVA en assetmanagement; onderscheid MVA en omgang
 • Waardering en afschrijving; spelregels, omgang en complexiteit artikel 63, 3e lid BBV
 • Onderscheid investeren versus onderhoud a.d.h.v. afweegschema en casussen
 • Groot onderhoud; spelregels en omgang i.r.t voorziening groot onderhoud
 • Notitie MVA; overige aandachtspunten; diverse aandachtspunten en actualiteiten
Dag 2
Kostentoerekening
 • Notitie overhead; definiëring, spelregels, verdeling en verwerking
 • Notitie rente, definiëring, spelregels, verdeling en verwerking
 • Financiering en liquiditeiten
 • Geprognosticeerde balans en EMU-saldo
 • Jaarrekening, balans en lasten/baten toerekening

 

Reserves en voorzieningen
 • Reserves en voorzieningen; functie, onderscheid, vorming en presentatie
 • Reservebeleid en weerstandvermogen
 • Voorzieningen, specifieke eisen en artikel 44 BBV
 • Relatie MVA en voorziening groot onderhoud en vervangingsinvesteringen
 • Notitie lokale heffingen en betekenis i.r.t. MVA en voorzieningen

 

Overige onderwerpen BBV
 • Subsidieverantwoording en transitoria
 • Budgetoverheveling en rechtmatigheid; wat kan wel en niet?
 • Vernieuwing rechtmatigheidsverantwoording en BBV; visie, kaders en monitoring en praktische handreiking en de relatie naar de paragraaf bedrijfsvoering
 • Vernieuwing verordening artikel 212 Gemeentewet en BBV
 • Aandachtspunten jaarrekening afgelopen jaar en vooruitblik begroting komende jaren
Bijzonderheden

Deze cursus is een vervolg op de cursus "Inleiding financiën en besluit begroting en verantwoording" en maakt samen met de cursus “BBV Actualiteiten en opfrisprogramma” onderdeel uit van ons speciaal ontwikkelde pakket aan financiële cursussen.

 

Deze training kunnen wij in company geheel op maat voor jullie organisatie verzorgen.

Resultaat
check
Je hebt een gedegen kennis van de voorschriften op een meer verdiept niveau.
check
Je begrijpt de meer samengestelde en complexe werking van het BBV en bent bekend met de actualiteiten inzake vernieuwing van het BBV.
check
Je bent in staat financiële vraagstukken te vertalen naar de juiste BBV-toepassing.
check
Je financiële beleidsadvisering en administratieve verslaglegging groeien in kwaliteit, juistheid en volledigheid.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina