Integriteit en disciplinaire straffen

Offerte aanvragen
Met de Wnra is de rechtspositie van ambtenaren gewijzigd en zijn zij gewone werknemers geworden. Toch blijft er voor hen een speciale wet bestaan: de Ambtenarenwet 2017 (AW2017). In deze wet zijn regels opgenomen over integriteit. Zo is nu wettelijk bepaald dat overheidswerkgevers een integriteitsbeleid moeten (blijven) voeren.
Inleiding
Inleiding

In het integriteitsbeleid moet o.m. aandacht worden besteed aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. Dit beleid moet een vast onderdeel uitmaken van het personeelsbeleid. Overheidswerkgevers worden verplicht om ambtelijke gedragscodes op te stellen. Zo kent de AW2017 nog meer wettelijke regels rondom integriteit. Deze wettelijke bepalingen vervangen de eigen regels van de overheidsorganisaties.

Het bestaande ambtenarentuchtrecht, zoals is opgenomen in de diverse rechtspositionele regelingen, verandert met de komst van de Wnra. De arbeidsrechtelijke regels van het Burgerlijk Wetboek gelden voortaan.  Alle reden om ook aandacht te besteden aan de mogelijke disciplinaire maatregelen en de verschillen tussen het regime van vóór en het regime van na de Wnra.

Doelgroep

Overheden: arbeidsjuristen, HR-adviseurs, leden OR

Vakbonden: bestuurders, onderhandelaars, juristen, kaderleden

Programma
  • 1. Ambtelijke integriteit in de AW2017: de wettelijke verplichtingen
  • 2. Integriteit in regelgeving en personeelsbeleid
  • 3. Verschillen tussen het ambtenarentuchtrecht en arbeidstuchtrecht
  • 4. Mogelijkheden van disciplinaire maatregelen onder het arbeidsrecht
Werkwijze
We behandelen wat er verandert en bespreken wat de overheidswerkgever moet doen om de wettelijke verplichtingen over integriteitsbeleid na te komen. Ook gaan we in op de mogelijkheden om disciplinaire maatregelen op te leggen onder het nieuwe regime van het arbeidsrecht.
Resultaat
je hebt een goed inzicht in de eisen die de AW2017 stelt aan een integriteitsbeleid
je hebt een goed inzicht in de eisen die de AW2017 aan ambtenaren stelt op het gebied van integriteit en goed ambtenaarschap
je kent de verschillen tussen het huidige ambtenarentuchtrecht en het arbeidstuchtrecht
je kent de mogelijkheden om disciplinaire maatregelen op te leggen onder het regime van het arbeidsrecht.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.