Functioneren en het ontslagrecht

Inschrijven
Als gevolg van de invoering van de Wnra verandert het ontslagrecht van ambtenaren wezenlijk. Van een bestuursrechtelijke toetsing achteraf gaan we naar een zogenaamde preventieve toetsing. Een toetsing vooraf, waarbij afhankelijk van de ontslaggrond aan de kantonrechter of het UWV toestemming voor het verlenen van ontslag moet worden gevraagd. Niet het bestuursrecht is meer bepalend, maar het civiele recht. Wat betekent dit voor de ontslagpraktijk en voor dossieropbouw?
Inleiding
Inleiding

Bij gedwongen ontslag op verzoek van de werkgever gelden strenge juridische eisen. Daarom schenken we veel aandacht aan het functioneren van werknemers op alle aspecten, bijbehorende dossiervorming en de wettelijke verplichting tot herplaatsing.

We richten ons op het ‘grondenstelsel’ zoals dat per 1 juli 2015 met de Wet werk & zekerheid (Wwz) is ingevoerd. Daarmee is het BW-ontslagrecht een stuk juridischer geworden dan voor die tijd het geval was. Naar verwachting wordt per 1 januari 2020 – dus gelijktijdig met de Wnra – de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ingevoerd. De Wab maakt het BW-arbeidsrecht weer wat minder juridisch van aard en voert nog enkele andere belangrijke wijzigingen in. Ook daar staan we uitgebreid bij stil.

Een grote verandering die de publieke sector in dit verband te wachten staat is de overgang van een zogenaamde “toetsing achteraf” naar een ‘preventieve ontslagtoets’. We leren er je alles over.

En dan de groep zonder vast dienstverband. Er zijn meerdere redenen om aan te nemen dat in de nabije toekomst zowel de payroller als de ZZP-er een belangrijker aandeel in de populatie werkenden bij de overheid zullen gaan innemen. Alle reden dus om aandacht aan de rechtspositie van beide groepen te schenken, niet in de laatste plaats ook voor wat betreft de wijzen waarop aan die overeenkomsten een rechtsgeldig einde kan komen.

Doelgroep

Overheden: arbeidsjuristen, HR-adviseurs, leden OR

Vakbonden: bestuurders, onderhandelaars, juristen, kaderleden

Programma
Het programma focust op de volgende onderdelen:
 • Van repressieve naar preventieve ontslagtoets
 • Systeem van het ontslagrecht/grondenstelsel
 • Dossiervorming
 • Herplaatsingsverplichting
 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Instemming en herroeping ontslagovereenkomsten
 • Ontslag op initiatief van de werkgever
 • Ontslag op staande voet
 • Werking van de opzegverboden
 • Transitie- en billijke vergoeding
 • Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans
 • Zzp’ers en payrollers bij de overheid
Werkwijze
We concentreren ons op het BW-ontslagrecht bij een vast dienstverband. We laten zien op welke wijzen een vast dienstverband tot een rechtsgeldig einde kan komen en welke procedurele en inhoudelijke eisen daar allemaal bij horen. Natuurlijk besteden we ook de nodige aandacht aan het fenomeen van de ontslagvergoedingen, tegenwoordig een ingewikkeld vraagstuk.
Resultaat
je krijgt een gedegen inzicht in het BW-ontslagrecht zoals dat in de marktsector geldt, waar ambtenaren met de Wnra naar overgaan
je bent in staat om het ‘grondenstelsel’ van het BW-ontslagrecht effectief te vertalen naar de HR-praktijk binnen de overheid, inclusief functioneringsdossiers
je kent de belangrijke angels en voetklemmen van het BW-ontslagrecht en weet die toe te passen binnen de werkomgeving
je hebt een goede kennis van de belangrijke verschillen tussen het ontslagrecht uit het oude respectievelijk het nieuwe ambtenarenrecht
je hebt een goed inzicht in de wijzigingen die per 1 januari 2020 met de Wab op de onderwerpen uit deze module zullen worden ingevoerd
je legt de juridische basis om de voor zzp’ers en payrollers geldende rechtsposities effectief te kunnen vertalen naar het HR-beleid van de overheid.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Docent
Koen Weijling