Cao-overleg in de publieke sector

Inschrijven
Wat verandert er allemaal in het arbeidsvoorwaardenoverleg van de publieke sector en waarom.
Inleiding
Inleiding

De overgang naar ‘echte cao-onderhandelingen’ is een zevenmijlsstap in de ontwikkeling van het arbeidsrecht van de publieke sector. Ieder een krijgt te maken met de verstrekkende gevolgen van deze verandering: de politiek, maatschappelijke instellingen als de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP), de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Sociaal Economische Raad (SER), overheidswerkgevers, vakbonden, ondernemingsraden en individuele ambtenaren.

In de eerste jaren zal er niet zoveel veranderen; werkgevers en vakbonden zullen elkaar nog goed kunnen vinden in een gezamenlijke wens tot centralisatie van het arbeidsvoorwaarden-overleg.

Is  de angst voor het onbekende eenmaal verdwenen , dan zijn de mogelijkheden legio. Ondernemingsraden kijken met bewondering naar ‘OR Jumbo’ die de vakbonden buitenspel zette en met werkgever Jumbo een eigen arbeidsvoorwaardenakkoord afsloot.

Waarom zou dat geen mogelijkheid binnen de overheid kunnen zijn; zullen de vier grote steden het spits afbijten om tot een eigen cao te komen, waarna meer kleinere gemeenten zullen volgen?

Tegelijkertijd kan het kabinet blijven proberen als wetgever te zaken te realiseren waartoe men als werkgever in het cao-overleg niet bevoegd is. Vakbonden zullen mee moeten in deze ontwikkelingen om effectief het hoofd te bieden aan actievakbonden zoals ‘PO in Aktie’. De juridische werking van een cao is heel anders en veel meer divers dan de huidige rechtspositiereglementen van de overheden. Veel individuele ambtenaren zullen de grenzen daarvan willen verkennen. Over al deze aspecten gaat juridisch gestreden worden, want de meningsverschillen onder de deskundigen zijn op al deze onderwerpen groot en vaak ook al verhit.

Doelgroep

Overheden: arbeidsjuristen,  HR-adviseurs, leden OR

Vakbonden: bestuurders, onderhandelaars, juristen, kaderleden

Programma
Van rechtspositiereglement naar cao ingevolge de Wnra:
 • echt of fictief?
Belangrijkste wijzigingen van het overlegstelsel voor bonden en overheidswerkgevers
 • partijen in het cao-overleg
 • vervallen van het overeenstemmingsvereiste
 • Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid en Georganiseerd Overleg?
De overgang naar Wet cao
 • directe werking van een cao
 • inwerkingtreding en looptijd van een cao
 • binding aan cao’s
 • gebonden en ongebonden werkgevers en werknemers
 • incorporatiebeding
 • doorwerking van een cao
 • nawerking van een cao
 • rechtskracht van een cao
 • standaard cao
 • minimum cao
 • uitleg van cao’s
Het Sociaal Plan
 • Het Sociaal Plan
Vermenging rol wetgever – overheidswerkgever?
 • Is er vermenging tussen deze twee?
Rol OR versus vakorganisaties / GO
 • De verschillende rollen uitgelegd
Werkwijze
We nemen de ‘Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020’ als uitgangspunt omdat daarvan de bedoeling is dat die na 1 januari 2020 als cao verder gaat. Komen ook in de andere overheidssectoren dergelijke overeenkomsten tot stand, dan nemen we die uiteraard ook mee.
Resultaat
je hebt een goed begrip van de wijzen (echt of fictief) waarop de rechtspositiereglementen van de overheidssectoren met The Big Bang (1/1/’20) overgaan naar de genormaliseerde situatie
je kent de belangrijke juridische veranderingen die samenhangen met de overgang van het huidige publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenoverleg naar ‘echt cao-overleg’
je weet welke veranderde juridische posities alle hoofdrolspelers in het cao-overleg van de publieke sectoren innemen
je legt de basis om te kunnen beoordelen voor welke dilemma’s en kansen alle bij het cao-overleg van de publieke sectoren betrokken actoren komen te staan
je hebt een goed zicht op de verschillen in werkingssfeer, (rechts)geldigheid en juridische toetsingsnormen tussen de huidige rechtspositiereglementen en echte cao’s
je hebt een goed beeld van de werking van diverse cao’s in het publieke domein en de binding daaraan van overheids-werkgevers en ambtenaren
je inventariseert en begrijpt de met de invoering van de Wet cao samenhangende knelpunten in de HR- en arbeidsjuridische praktijk binnen overheden
je bent bekend met de betekenis en gevolgen van het ontstaan van actievakbonden en de toenemende rol van ondernemingsraden bij de totstandkoming van cao’s en arbeidsvoorwaardenakkoorden en kent de juridische grenzen daarvan
je kent het verschil tussen een overheid die als wetgever, respectievelijk werkgever acteert en het spanningsveld dat daarbij kan ontstaan in cao-aangelegenheden
je weet hoe een Sociaal Plan vanaf de normalisering tot stand kan komen.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Docent
Peter van Minnen