Sociaal Domein in control

Inschrijven
Ben je voldoende in control of zou je graag nog wat meer greep op de zaken krijgen?
Inleiding
Inleiding

Veel gemeenten zijn nog steeds op zoek naar hoe ze beter financieel in control kunnen komen binnen het sociaal domein. Sinds de overheveling van taken in 2015 is dit een lastige opgave; vanwege de complexiteit, financiële druk op de budgetten, maar zeker ook omdat er binnenkort nog meer belangrijke veranderingen in het sociaal domein optreden waarop geanticipeerd moet worden. 
Is jouw gemeente voldoende in control? Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen of wil je graag nog wat meer handreikingen krijgen om verder grip op de zaken te krijgen? Dan is de cursus ‘Sociaal Domein in control’ iets voor jou.

De uitvoering van de Jeugdwet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet is omvangrijk en zeer complex. Veel gemeenten hebben serieuze tekorten op het sociaal domein. Hoe kun je hier mee omgaan? Aan welke ‘knoppen kun je draaien’ om tot kostenreductie te komen zonder dat dit direct gevolgen heeft voor de zorginhoud? 

Hoe kunnen de middelen doelmatiger besteed worden? Veel gemeenten hebben nog moeite om een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen voor de rechtmatigheid. De cursus 'Sociaal Domein in control' geeft praktische handvatten om beter te sturen op budgetten en te anticiperen op financiële risico’s binnen het sociaal domein. Er wordt volop aandacht besteed aan de ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving die financiële gevolgen hebben. We geven handreikingen hoe kosten beter beheerst kunnen worden. Ook komt het verbeteren van de rechtmatigheid van de uitgaven in het sociaal domein komt ruim aan bod. Er is volop ruimte om de praktijk te delen met andere cursisten van andere gemeenten, wat werkt bij hen wel of niet. 

In twee dagen doe je ideeën op en worden handreikingen gedaan om belangrijke stappen te kunnen zetten en beter in control te komen in het sociaal domein.

Doelgroep

Controllers, financieel medewerkers, financieel adviseurs, kwaliteitsmedewerkers en managers Sociaal Domein

Programma
  • Vergroten van de financiële beheersbaarheid en voorspellende waarde. Hierin komt het berichtenverkeer ook aan de orde
  • Ontwikkelingen van de geldstromen in het sociaal domein (integratie uitkering)
  • Bijzonderheden en ontwikkelingen van de WMO (waaronder de nieuwe Wet Beschermd Wonen), de Participatiewet en Jeugdwet (waaronder de aanpassing van het woonplaatsbeginsel)
  • Risico’s binnen het sociaal domein en het treffen van effectieve beheersmaatregelen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan frauderisico’s pgb en ZIN
  • Mogelijkheden om de rechtmatigheid binnen het sociaal domein zichtbaar te verbeteren
  • Praktijkvoorbeelden en casuïstiek
Werkwijze
In twee cursusdagen wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen, waardoor het behandelde direct toegepast kan worden. De docent heeft uitgebreide ervaring op het gebied van control, rechtmatigheid en risicomanagement en neemt jou graag mee in de praktijk door treffende voorbeelden. Heb je vragen die je graag tijdens de cursus behandeld wilt zien, meld deze dan voorafgaand aan de cursus via cursus@segment.nl o.v.v. de cursustitel.
Resultaat
Je beschikt over meer kennis en inzicht in het sociaal domein
Je beschikt over bouwstenen om tot betere financiële sturing te komen
Je hebt praktische handvatten om tot kostenreductie te komen binnen het sociaal domein
Je kunt actief inspelen op de nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein
Je hebt kennis van de belangrijkste risico’s binnen het sociaal domein
Je kunt beter rapporteren en adviseren over risico’s en beheersmaatregelen
Je beschikt over een goede aanpak om de rechtmatigheid binnen het sociaal domein te vergroten.
Cursus