Prestatiesturing en Partnerships

Inschrijven
Leer alles over hoe je kunt sturen en afrekenen op prestatieafspraken!
Inleiding
Inleiding

Er ontstaat steeds meer samenwerking tussen overheden en andere partners. De samenleving en de opgaven van lokale overheden worden complexer. Dit vraagt dan ook om het benutten van kwaliteiten van partners en het verbinden van deze kwaliteiten aan gezamenlijke doelen. 

De samenwerkingen kunnen sterk variëren: van platte inkoop / inhuur tot social impact bounds en (publiek private) partnerships. Deze cursus biedt je concrete handvatten voor de resultaatgerichte formulering en sturing van (subsidie)contracten.

Doelgroep

Beleidsadviseurs en budgethouders die betrokken zijn bij het aangaan, het beheer en de bewaking van (subsidie)contracten.

Programma
 • Prestatiesturing in het algemeen en bij subsidies in het bijzonder
 • Programmasturing
 • Relatie gemeentesturing tot subsidierelatie
 • De relatie met de doelstellingen uit de begroting, beleidsplan c.a.
 • Sturen op maatschappelijke effecten
 • Beleidsgestuurde contractfinanciering c.a.
 • Input / proces / output / effect contractering / subsidiering
 • Inhoudelijke beoordeling en waardering (ijking/referentiekader)
 • Maatvoering en abstractieniveau prestatieafspraken
 • Output-effect-keten / doelenboom
 • Soorten indicatoren
 • Smart
 • Afwegingen voor soort (subsidie)relatie:
 • Regierol(len), sturen door los te laten?
 • Partner of inkoper? Wat voor relatie zoek je?
 • Opdrachtgever / ondernemerschap
 • Publiek Private Samenwerking
 • Social Impact bonds
 • Subsidievormen en differentiatie in toepassing
 • Vereisten aan een subsidieregeling, beschikking en beoordeling aanvragen
 • Principes risicomanagement
 • Risicoanalyses van subsidieregelingen
 • Risicogeoriënteerde steekproeven.
Werkwijze
We wisselen theorie af met praktijk. De trainer heeft zeer veel ervaring en neemt je graag mee in de praktijk. Heb je vragen die je graag tijdens de cursus beantwoord wilt zien? Geef ze vooraf door via opleidingen@segment.nl o.v.v. ‘Prestatiesturing en Partnerships’
Resultaat
Resultaat
Na afloop van de cursus kun je een goede afweging maken voor de vorm van samenwerking en contractering, een goede afweging maken voor het niveau en de contractering, makkelijk maar adequaat contracteren / subsidieren op basis van prestatieafspraken en kun je de risico’s inschatten en managen (zowel financieel als qua doelbereik).
Tot slot ben je in staat om te sturen en afrekenen op de prestatieafspraken.
Cursus
Vragen?
Heb je vragen of wil je deze cursus in huis volgen? Neem dan contact met ons op!
Docent
Walter Bak