Ambtelijke integriteit en gedragscodes vanaf de Wnra
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Met de Wnra verandert het ambtelijke tuchtrecht fundamenteel van karakter. Het is ook de vraag of de gedragscodes van overheidswerkgevers daartegen opgewassen zijn.
Inleiding
Inleiding

Een norm van ‘goed ambtenaarschap’ in de AW2017 die geldt naast de norm van ‘goed werknemerschap’ in het BW. Het ‘voorwaardelijk strafontslag’ is straks niet meer mogelijk. Sinds mensenheugenis zijn de disciplinaire straffen voor ambtenaren bij plichtsverzuim in de rechtspositiereglementen opgenomen. In de gemeentelijke cao vanaf 2020 niet meer.

Het ambtenarentuchtrecht heeft een heel ander karakter dan het arbeidstuchtrecht. Blijft daar nog iets van over en zo ja wat? Hoe verhoudt dit zich tot de verplicht voorgeschreven gedragscodes die iedere overheidswerkgever ook na de Wnra moet hebben? Ook in procedureel opzicht verandert er veel met betrekking tot plichtsverzuim.        

Doelgroep

Managers, arbeidsjuristen en HR-adviseurs bij de overheid

Programma
Programma
  • In een zoveel mogelijk interactieve cursusdag kijken we naar de theoretische aspecten van het Wnra-tuchtrecht en via casuïstiek (liefst vanuit onze klanten) belichten we de praktijkkant daarvan. 
Werkwijze

Introductie: met een ‘onderwijsleergesprek’ of ‘mindmap’ of ‘brainstorm’ bepalen we stand van zaken op dit onderwerp bij de deelnemers en de leerdoelen die daaruit voortvloeien.

 

Aan de hand van een PP wordt je meegenomen in alle relevante juridische aspecten die samenhangen met de overgang naar het arbeidstuchtrecht van de marktsector.

 

Aan de hand van een naar zowel oud als nieuw recht te behandelen praktijkcasus maken we de vertaalslag naar de praktijk.

 

Tenslotte ontwikkelen we de (contouren van) een Plan van Aanpak voor een Wnra-proof tuchtrecht. Daarbij betrekken we de beleidsmatige bandering en inbedding in de organisatie, de juridische en HR-aspecten, alsmede de informatie naar leiding en personeel.

 

In de vervolgworkshop buigen we ons over de ontwikkeling van een of meer ambtelijke gedragscodes gebaseerd op de concrete behoefte van een overheidswerkgever, inclusief de disciplinaire straffen die men daarbij wil hanteren.      

Bijzonderheden
Wij geven deze training en (vervolg)workshop bij voorkeur als in company-training en workshop.
Wnra Academie
Deze workshop is onderdeel van de Wnra Academie.
Resultaat
Aan het eind van de dag heb je haarscherp op het netvlies hoe het ambtenarentuchtrecht vanaf de Wnra eruit ziet en welke verplichtingen, kansen en risico’s dit voor overheidswerkgevers met zich brengt.
In een vervolgworkshop begeleiden we je bij de praktische implementatie van een ‘Wnra-proof tuchtrecht’, waarbij we ook de bestaande gedragscode(s) waar nodig herijken.
Cursus
Docent
Ed van Meer
Vragen?
Coosje Vink
Neem contact op met onze programmacoördinator.
Wachtlijst