WNRA: Naar een uniforme rechtspositie in het onderwijs
Eerstvolgende datum:
08-06-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 295,00
Voor de arbeidsverhoudingen In het onderwijs bestaan tot 2020 de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke stelsels naast elkaar. Een aparte WNRA voor de sector onderwijs zorgt voor het uniformeren van het arbeidsrecht in deze sector. Die verandering heeft voor het openbaar onderwijs ingrijpende gevolgen, maar ook het bijzonder onderwijs zal de effecten van deze wet merken. In deze cursus staan we stil bij de kansen, de risico’s en de keuzes binnen de arbeidsverhoudingen in het onderwijs.
Inleiding
Inleiding

In deze cursus voor diegenen die werken met de onderwijsrechtspositie kijken we naar de betekenis van de WNRA voor het monitoren van het functioneren van medewerkers, naar de effecten van deze wet op de rechtsbescherming van onderwijspersoneel en naar de vraag of de rol van de medezeggenschap verandert.

Doelgroep

Schoolbestuurders in het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs, leidinggevenden met personele verantwoordelijkheden, HRM functionarissen, leden van de medezeggenschapsraad (ook ouders en leerlingen) en kaderleden van de vakbond.

Programma WNRA voor het onderwijs

1. totstandkoming van de wet

2. het nieuwe werkgeversbegrip

3. wijzigingen in de rechtsbescherming (het procesrecht)

4. andere vormen van geschilbeslechting

5. cao-overleg over materiële arbeidsvoorwaarden

6. rol van MR en decentraal georganiseerd overleg (DGO)

7. bij de deelnemers levende vragen

Werkwijze
We geven een toelichting aan de hand van sheets. Er is veel ruimte voor vragen en een gesprek over strategische keuzes in het licht van het toekomstig personeelsbeleid.
Resultaat
Aan het eind van de cursus beschikt je over de kennis van de nieuwe juridische omgeving waarin de arbeidsverhouding moet worden ingevuld.
Daarnaast heb je kennis van de wijzigingen op het terrein van de rechtsbescherming en de geschillenbeslechting.
Cursus
Docent
Jacques Dijkgraaf
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
In huis
We organiseren deze cursus/workshop ook graag bij jou in huis. Voordeel daarvan is, dat wij het niveau van de cursus/workshop kunnen aanpassen aan de groep. Bel voor een inhuisofferte met inhuiscoördinator Joke Tarhan op 033 - 434 50 85.