Functioneren, disciplinaire straffen en ontslagrecht in de publieke sector vanaf de Wnra
Eerstvolgende datum:
01-07-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 595,00
Als gevolg van de invoering van de Wnra verandert het ontslagrecht van ambtenaren wezenlijk. In deze module komt aan de orde wat dat betekent voor de ontslagpraktijk binnen de overheid. Inmiddels weten we ook dat het ambtenarentuchtrecht drastisch wijzigt. Ook deze wijziging heeft forse implicaties voor vraagstukken inzake functioneren en ontslag binnen de overheid en ook dit vraagstuk nemen we dus mee. Ook leggen we uit welke invloed de Ambtenarenwet 2017 op deze vraagstukken uitoefent.
Inleiding
Inleiding

In deze module concentreren we ons op het BW-ontslagrecht bij een vast dienstverband. We laten zien op welke wijzen een vast dienstverband tot een rechtsgeldig einde kan komen en welke procedurele en inhoudelijke eisen daar allemaal bij horen. Natuurlijk besteden we ook de nodige aandacht aan het fenomeen van de ontslagvergoedingen, tegenwoordig een ingewikkeld vraagstuk. We nemen de specifieke voor de ambtelijke diensten geldende sociale zekerheidsaspecten daarin mee.   

 

We richten ons op het ‘grondenstelsel’ zoals dat per 1 juli 2015 met de Wet werk & zekerheid (Wwz) is ingevoerd. Daarmee is het BW-ontslagrecht een stuk juridischer geworden dan voor die tijd het geval was. Naar verwachting wordt per 1 januari 2020 – dus gelijktijdig met de Wnra – de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ingevoerd. De Wab maakt het BW-arbeidsrecht weer wat minder juridisch van aard en voert nog enkele andere belangrijke wijzigingen in. Ook daar staan we dus uitgebreid bij stil. 

Bij gedwongen ontslag op verzoek van de werkgever gelden strenge juridische eisen. Daarom schenken we veel aandacht aan het functioneren van werknemers op alle aspecten, bijbehorende dossiervorming en de wettelijke verplichting tot herplaatsing. 

 

Na de Wnra komt het ambtenarentuchtrecht er geheel anders uit te zien en zal zelfs per overheidssector gaan verschillen. Wettelijk is alleen de goedboete nog als disciplinaire straf geregeld en is het maar net wat in het cao-overleg verder aan straffen wordt overeengekomen. Het ‘voorwaardelijk strafontslag’ verdwijnt sowieso. Daarnaast is het arbeidstuchtrecht een ‘reglementen-tuchtrecht’, waar van de ambtenaar nu geëist wordt dat hij ‘intrinsiek integer is’. Onduidelijk is verder hoe de norm van ‘goed ambtenaarschap’ uit de Ambtenarenwet 2017 zich zal gaan verhouden tot de norm van ‘goed werknemerschap’ zoals die in het BW-arbeidsrecht vastligt. Dit alles en hoe in het nieuwe ambtenarenrecht het tuchtrecht zich tot het ontslagrecht verhoudt komt ook uitgebreid aan bod.      

 

Doelgroep

Deze module is geschikt voor iedereen die zich beleidsmatig en praktisch uitvoerend met het dagelijkse arbeidsrecht binnen de overheid bezighoudt. Dat kunnen zijn:

·         beleidsmedewerkers

·         arbeidsjuristen

·         HR-functionarissen

·         managers

Programma
Het programma focust op de volgende onderdelen:
 • systeem van het ontslagrecht/grondenstelsel
 • dossiervorming
 • herplaatsingsverplichting
 • ontslag met wederzijds goedvinden
 • instemming en herroeping ontslagovereenkomsten
 • ontslag op initiatief van de werkgever
 • ontslag op staande voet
 • werking van de opzegverboden
 • transitie- en billijke vergoeding
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • arbeidstuchtrecht binnen de publieke sector
Werkwijze
De basis van onze lessen ligt in interactief gegeven presentaties over de leerstof. Elke presentatie wordt gevolgd door een andere verdiepende werkvorm. Dat kan zijn casusbehandeling, onderwijsleergesprek, discussie, samenwerkingsoefening, mindmappen, et cetera, afhankelijk van best passend bij de aangeboden leerstof. De docenten verzorgen de lessen aan de hand van casuïstiek uit hun eigen praktijk en uit de jurisprudentie.
Resultaat
Je krijgt een gedegen inzicht in het BW-ontslagrecht zoals dat in de marktsector geldt, waar ambtenaren met de Wnra naar overgaan.
Je bent in staat om het ‘grondenstelsel’ van het BW-ontslagrecht effectief te vertalen naar de HR-praktijk binnen de overheid, inclusief functioneringsdossiers.
Je kent de belangrijke angels en voetklemmen van het BW-ontslagrecht en weet die toe te passen binnen de werkomgeving.
Je hebt een goede kennis van de belangrijke verschillen tussen het ontslagrecht uit het oude respectievelijk het nieuwe ambtenarenrecht.
Je hebt een goed inzicht in de wijzigingen die per 1 januari 2020 met de Wab op de onderwerpen uit deze module zullen worden ingevoerd.
Je krijgt de tools aangereikt om het sterk wijzigende ambtenarentuchtrecht in de genormaliseerde ambtelijke dienstverhouding effectief toe te passen in de dagelijkse praktijk.
Cursus
Docent
Koen Weijling
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
In huis
We organiseren deze cursus/workshop ook graag bij jou in huis. Voordeel daarvan is, dat wij het niveau van de cursus/workshop kunnen aanpassen aan de groep. Bel voor een inhuisofferte met inhuiscoördinator Joke Tarhan op 033 - 434 50 85.