WNRA: Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en cao-werking in de publieke sector
Eerstvolgende datum:
11-02-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 595,00
In deze module zetten we haarscherp op rij wat er allemaal verandert in het arbeidsvoorwaardenoverleg en de werking van cao’s in de publieke sector.
Inleiding
Inleiding

De overgang naar ‘echte cao-onderhandelingen’ is een zevenmijlsstap in de ontwikkeling van het arbeidsrecht van de publieke sector. Iedereen krijgt te maken met de verstrekkende gevolgen van deze verandering: de politiek, maatschappelijke instellingen als de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP), de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Sociaal Economische Raad (SER), overheidswerkgevers, vakbonden, ondernemingsraden en individuele ambtenaren. 

 

De eerste jaren verandert er niet zoveel omdat werkgevers en vakbonden elkaar nog goed kunnen vinden in een gezamenlijke wens tot centralisatie van arbeidsvoorwaardenoverleg. Maar als de angst voor het onbekende eenmaal verdwenen is zijn de mogelijkheden legio. Ondernemingsraden kijken met bewondering naar ‘OR Jumbo’ die de vakbonden al buitenspel zette en met werkgever Jumbo een eigen arbeidsvoorwaardenakkoord afsloot. Waarom zou dat binnen de overheid niet kunnen?

Gaan de vier grote steden het spits afbijten om tot een eigen cao te komen, waarna meer kleinere gemeenten zullen volgen? Tegelijkertijd speelt het vraagstuk of ook na de Wnra het kabinet kan blijven proberen om – kort gezegd - als wetgever te realiseren waartoe men als werkgever in het cao-overleg niet bevoegd is? Vakbonden zullen mee moeten in deze ontwikkelingen om effectief het hoofd te bieden aan actievakbonden zoals ‘PO in Aktie’.

 

De juridische werking van een cao is heel anders en veel diverser dan de huidige rechtspositiereglementen van de overheden. Met name het vraagstuk van de ‘binding aan de cao’ komt aan bod, maar ook hoe rechters met uitlegproblemen van cao’s omgaan. 

 

Over al deze aspecten gaat juridisch gestreden worden, want de meningsverschillen onder de deskundigen zijn op al deze onderwerpen groot en vaak ook al verhit. 

Doelgroep

Deze module is geschikt voor iedereen die met de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden en/of de praktische werking van een cao bij de overheid te maken krijgt. Dat kunnen zijn:

 

·         arbeidsjuristen

·         managers

·         HR-functionarissen

·         vakbondsonderhandelaars en kaderleden

Programma
Van rechtspositiereglement naar cao ingevolge de Wnra:
 • echt of fictief?
Belangrijkste wijzigingen van het overlegstelsel voor bonden en overheidswerkgevers
 • partijen in het cao-overleg
 • vervallen van het overeenstemmingsvereiste
 • Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid en Georganiseerd Overleg?
De overgang naar Wet cao
 • directe werking van een cao
 • inwerkingtreding en looptijd van een cao
 • binding aan cao’s
 • gebonden en ongebonden werkgevers en werknemers
 • incorporatiebeding
 • doorwerking van een cao
 • nawerking van een cao
 • rechtskracht van een cao
 • standaardcao
 • minimumcao
 • uitleg van cao’s
Het Sociaal Plan
Vermenging rol wetgever – overheidswerkgever?
Rol OR versus vakorganisaties / GO
Werkwijze
De basis van onze lessen ligt in interactief gegeven presentaties over de leerstof. Elke presentatie wordt gevolgd door een andere verdiepende werkvorm. Dat kan zijn casusbehandeling, onderwijsleergesprek, discussie, samenwerkingsoefening, mindmappen, et cetera, afhankelijk van best passend bij de aangeboden leerstof. De docenten verzorgen de lessen aan de hand van casuïstiek uit hun eigen praktijk en uit de jurisprudentie.
Resultaat
Je hebt een goed begrip van de wijzen (echt of fictief) waarop de rechtspositiereglementen van de overheidssectoren met The Big Bang (1/1/’20) overgaan naar de genormaliseerde situatie.
Je kent de belangrijke juridische veranderingen die samenhangen met de overgang van het huidige publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenoverleg naar ‘echt cao-overleg’.
Je weet welke veranderde juridische posities overheidswerkgevers, maatschappelijke instituties, vakbonden en GO’s in het cao-overleg van de publieke sectoren innemen.
Je legt de basis om te kunnen beoordelen voor welke dilemma’s en kansen alle bij het cao-overleg van de publieke sectoren betrokken actoren komen te staan.
Je hebt een goed zicht op de verschillen in werkingssfeer, (rechts)geldigheid en juridische toetsingsnormen tussen de huidige rechtspositiereglementen en echte cao’s.
Je hebt een goed beeld van de werking van diverse cao’s in het publieke domein en de binding daaraan van overheids-werkgevers en ambtenaren.
Je inventariseert en begrijpt de met de invoering van de Wet cao samenhangende knelpunten in de HR- en arbeidsjuridische praktijk binnen overheden.
Je bent bekend met de betekenis en gevolgen van het ontstaan van actievakbonden en de toenemende rol van ondernemingsraden bij de totstandkoming van cao’s en arbeidsvoorwaardenakkoorden en kent de juridische grenzen daarvan.
Je kent het verschil tussen een overheid die als wetgever, respectievelijk werkgever acteert en het spanningsveld dat daarbij kan ontstaan in cao-aangelegenheden.
Je weet hoe vanaf de normalisering een Sociaal Plan tot stand kan komen.
Cursus
Docent
Jacques Dijkgraaf
Cursus
Docent
Jacques Dijkgraaf
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
In huis
We organiseren deze cursus/workshop ook graag bij jou in huis. Voordeel daarvan is, dat wij het niveau van de cursus/workshop kunnen aanpassen aan de groep. Bel voor een inhuisofferte met inhuiscoördinator Joke Tarhan op 033 - 434 50 85.