Zelfsturing: De klantmanager en de klant
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Medewerkers Werk en Inkomen maken een verandering door in denken en doen. Waarom? Omdat zij te maken krijgen uitkeringsgerechtigden die meer eigen verantwoordelijkheid moeten laten zien, zelf moeten zorgen dat zij weer gaan deelnemen aan het arbeidsproces: kortom zij moeten zichtzelf gaan sturen.
Inleiding
Inleiding

De klant zelf laten nadenken, zelf keuzes laten maken met als einddoel terugkeer in het arbeidsproces gaat niet vanzelf. De medewerkers Werk en Inkomen zullen door middel van methodisch werken tot deze verandering komen bij de klant (onder andere door motiverende gespreksvoering). Daarvoor hebben de medewerkers kennis en vaardigheden nodig om dit te kunnen toepassen in de praktijk. Deze verandering gaat niet vanzelf en vergt tijd en begeleiding.

 

Wij bieden die in een uitgekiend trainingstraject, bestaande uit 3 segmenten:
* Voortraject
  - verkennen van lokaal beleid en interviews met klantmanagers en hun leidinggevenden
  - vaststellen van gewenste attitude, passende bij het nieuwe beleid
  - oriëntatie op de werkvloer
  - vaststellen leerdoelen

* Training van gedragsverandering
Voor een structurele gedragsverandering zijn het oefenen van vaardigheden, het geven van feedback en herhaling nodig. Dit proces vraagt tijd. Daarvoor is een aantal trainingsmomenten nodig. Hierbij zetten we een acteur in die zowel de onwillige klant als de onkundige klant speelt. De deelnemers gaan tussentijds in klantgesprekken aan de slag met het geleerde in de training. Telkens vindt in de daaropvolgende trainingssessie evaluatie en aanscherping plaats. Hierdoor ontstaat een voortdurend proces van leren, oefenen, toepassen, evalueren en bijstellen.

* Borging
Borging zorgt voor een blijvend rendement van de training. Hiervoor bouwen wij spanningsmomenten in om te bewerkstelligen dat de nieuw aangeleerde vaardigheden daadwerkelijk worden toegepast in de dagelijkse praktijk en de nieuwe kijk op klanten tot uitvoering komt.

Doelgroep

Klantmanagers
Medewerkers Werk en Inkomen
Medewerkers Juridische Kwaliteit SoZa

Programma
Voortraject
 • Oriëntatie op de werkplek en verkennen lokaal beleid
 • Interviewen van klantmanagers en hun leidinggevenden
 • Vaststellen van de leerdoelen
Training (4 dagdelen)
 • De training bestaat uit 4 dagdelen. Tussen de trainingsmomenten zit ruimte zodat het geleerde kan worden toegepast in de praktijk
 • De training wordt volledig afgestemd op de leerdoelen en het gewenste lokale beleid zoals vastgesteld in het voortraject
 • Er vindt afwisseling plaatst tussen theorie en praktijk
 • Om de praktijksituaties te oefenen wordt gebruik gemaakt van casussen en wordt een acteur ingezet gedurende 2 dagdelen
 • De casussen worden aangeleverd door de klantmanagers en/of leidinggevenden
Sparringsmomenten (4 dagdelen)
 • Er zijn 4 sparringsmomenten van ieder een dagdeel om te bespreken hoe de verandering van de huidige attitude naar de gewenste attitude verloopt
 • Er wordt gebruik gemaakt van verschillende intervisiemethodes en spelelementen
 • De sparringsmomenten zijn groepsgewijs met gelijke samenstelling als die van de trainingsgroep
Bijzonderheden
Maximale groepsgrootte is twaalf deelnemers
Resultaat
Na afloop van het traject zijn deelnemers
zich bewust van de door de gemeente gewenste attitude in het omgaan met klanten
in staat uitkeringsgerechtigden te stimuleren eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het vinden van reguliere arbeid
in staat uitkeringsgerechtigden te stimuleren te participeren in de samenleving
zich bewust van de belangrijke (bedrijfseconomische) waarden van de gemeente en hun belangrijke persoonlijke waarden
Cursus
Contact
Joke Tarhan
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze inhuiscoördinator.