Reorganisaties en fusies binnen de overheid

Offerte aanvragen
Door de overgang naar de Wnra gaan er voor overheden ook andere rechtsregels gelden voor wat betreft reorganisaties en fusies.
Inleiding
Inleiding

We houden ons bezig met een aantal vraagstukken:

  • kan een overheidsdienst op eenzelfde wijze worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar als een private onderneming?
  • gaan dan ook de cao’s en de ambtelijke status zoals die binnen de dienst van herkomst gelden mee over?
  • kan het UWV een bedrijfseconomisch ontslag binnen de publieke sector beoordelen omdat de overheid met belastinggeld gefinancierd wordt of komt er een sectorale ontslagcommissie?
  • verandert er nog iets met betrekking tot de inhoudelijke eisen die aan de juridische beoordeling van reorganisaties worden gesteld?
Doelgroep

Overheden: arbeidsjuristen, HR-adviseurs, leden OR, bestuursondersteuning

Vakbonden: bestuurders, onderhandelaars, juristen, kaderleden

Programma
Overgang van onderneming en reorganisaties:
  • behoud van rechten en plichten
  • overgang van cao’s
  • UWV of ontslagcommissie
  • Sociaal Plan en Van Werk Naar Werk Beleid
  • afspiegelen of anders?
  • ontslagrecht en procedures bij overgang van onderneming en reorganisaties
Werkwijze
We behandelen alle belangrijke rechtsvragen die in dat verband aan de orde zijn en voorzien deze van een passende beantwoording.
Resultaat
je krijgt een gedegen inzicht in de juridische criteria zoals die gelden bij overgang van onderneming in het BW-arbeidsrecht en de vertaalslag daarvan naar de overheid
je bent in staat om de belangrijkste rechtsvraagstukken die daarmee samenhangen adequaat te vertalen naar de overheidsomgeving
je kent de werking van de juridische procedures zoals die onder het BW-arbeidsrecht gelden bij overgang van onderneming en reorganisatie voor wat betreft de besluitvorming daarover en de rechtsbescherming daartegen
je hebt een goede kennis van de belangrijkste documenten die daarin een rol spelen en van de juridische eisen die daaraan gesteld worden
je bent op de hoogte van knelpunten die kunnen optreden in de bedrijfseconomische ontslagtoets bij overheids-reorganisaties door het UWV en wat het alternatief is
je hebt een goede kennis van de belangrijke verschillen tussen de rechtsvragen op deze onderwerpen in het oude respectievelijk het nieuwe ambtenarenrecht.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.