Procederen in het nieuwe ambtenarenrecht

Offerte aanvragen
Het procesrecht binnen het nieuwe ambtenarenrecht staat centraal. Het ‘besluit’ -begrip vervalt en het bestuursprocesrecht is niet langer van toepassing op de ambtelijke rechtsverhouding.
Inleiding
Inleiding

Door de veranderingen in het ambtenarenrecht gaan we van een repressief ontslag stelsel (toets door de rechter achteraf) naar een preventief ontslagstelsel (toets door de rechter of het UWV vooraf). In het kader van ontslag is de te volgen juridische procedure afhankelijk van de grondslag van het ontslag.

Is er bijvoorbeeld sprake van een ontslag vanwege ziekte dan moet de overheidswerkgever naar het UWV. Is er anderzijds bijvoorbeeld sprake van een ontslag vanwege disfunctioneren dan dient een verzoekschrift bij de kantonrechter te worden ingediend.

Hoe moeten die procedures nu worden aangepakt? Hoe ziet een dagvaardingsprocedure eruit? En hoe snel moet je hier eigenlijk mee zijn? We nemen dit allemaal door, en in dat verband komen ook de verval- en verjaringstermijnen aan de orde.

En tot slot, wat kun je tegen een uitspraak van de kantonrechter doen? In dat kader zullen het hoger beroep en de mogelijkheid van cassatie worden besproken.

Verder komt Artikel 7:615 Burgerlijk Wetboek (BW) dat nu nog in de weg staat aan de toepassing van Titel 10 van Boek 7 BW op de ambtelijke rechtsverhouding, te vervallen. Daardoor wordt het civiele arbeidsprocesrecht op het overgrote deel van de ambtenaren van toepassing. In het civiele arbeidsprocesrecht worden de procedures gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (BW) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Doelgroep

Overheden: arbeidsjuristen, HR-adviseurs, leden OR

Vakbonden: bestuurders, onderhandelaars, juristen, kaderleden

Programma
Het programma focust op de volgende onderdelen:
  • Ontslaggronden / juridische procedures / overgangsrecht
  • De UWV-procedure
  • De absolute en relatieve bevoegdheid van de rechter
  • De verzoekschriftprocedure / Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)
  • De dagvaardingsprocedure
  • Verval- en verjaringstermijnen
  • Hoger beroep en cassatie
Werkwijze
Op praktische wijze zal worden uitgelegd welke stappen er in deze procedures moeten worden gezet. Kort zal aandacht worden besteed aan de plannen op grond van de Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Vervolgens komt aan de orde welke vorderingen er nog via een dagvaardingsprocedure moeten worden ingeleid.
Resultaat
je krijgt een gedegen inzicht in de werking van de juridische procedures zoals die onder het BW-ontslagrecht gelden
je leert wanneer welke procedure moet worden ingezet: een UWV-procedure, verzoekschriftprocedure of een dagvaardingsprocedure
je leert op praktische wijze welke stappen er moeten worden gezet in een UWV-procedure
je leert op welke wijze een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter moet worden gevoerd en welke nevenverzoeken daar van onderdeel kunnen uitmaken
je hebt een beeld van wat de plannen zijn op grond van de Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)
je leert op praktische wijze hoe een dagvaarding eruit ziet en wanneer en op welke manier een dagvaardingsprocedure moet worden ingeleid
je bent in staat om de belangrijkste rechtsvraagstukken die met voornoemde procedures samenhangen adequaat te vertalen naar de overheidsomgeving
je bent ervan op de hoogte welke verval- en verjarings-termijnen er in het kader van deze procedures gelden
je bent ervan op de hoogte wanneer er hoger beroep en cassatie kan worden ingesteld en wat je daarmee in tweede en derde instantie kunt bereiken.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.