De basis van het arbeidsrecht

Inschrijven
We gaan verder in op het systeem van het arbeidsrecht, nadat we al eerder in de module ‘Van A naar B’ zagen hoe het huidige ambtenarenrecht eruit ziet en wat er met de Wnra in hoofdlijnen verandert.
Inleiding
Inleiding

Omdat het arbeidsrecht wezenlijk verschilt van het ambtenarenrecht, is het noodzakelijk om kennis te hebben van de uitgangspunten van het arbeidsrecht.

Daarbij komen vragen aan de orde als:

 • wanneer is er nu precies sprake van een arbeidsovereenkomst?
 • Wat zijn de criteria hiervoor?
 • Kan er ook ‘van rechtswege’ een arbeidsovereenkomst ontstaan als de werkgever eigenlijk alleen een oproepovereenkomst wil aangaan?
 • Welke elementen moet een arbeidsovereenkomst minimaal bevatten?
 • Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
 • Is de overheidswerkgever, na een aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten, gebonden aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
 • Kan in alle gevallen een proeftijd worden afgesproken?
 • Kan de overheidswerkgever een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst? Of een relatiebeding?
 • En kan de overheidswerkgever de overeengekomen arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen in geval van, bijvoorbeeld, een functiewijziging? Hoe zit het met de loondoorbetaling bij ziekte?

In de nieuwe situatie blijft er voor ambtenaren naast de arbeidsrechtelijke regels ook nog een wet gelden met rechten en plichten die specifiek toezien op de ‘ambtenaar nieuwe stijl’: de Ambtenarenwet 2017 (AW2017). In deze module zullen we nader ingaan op deze wet.

Doelgroep

Overheden: arbeidsjuristen, HR-adviseurs, leden OR

Vakbonden: bestuurders, onderhandelaars, juristen, kaderleden

Programma
Basisbeginselen van het arbeidsrecht:
 • de arbeidsovereenkomst
 • juridische criteria
 • bepaalde tijd (BT)
 • onbepaalde tijd (OBT)
 • flexbepalingen / ketenregeling en opvolgend werkgeverschap
 • van rechtswege eindigen en de aanzegtermijn in de arbeidsovereenkomst BT
 • ‘rechtsvermoedens’: wanneer ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst?
 • het eenzijdig wijzigingsbeding
 • de normen van ‘goed ambtenaar- / werknemerschap’ en ‘goed werkgeverschap’
 • het proeftijdbeding
 • loondoorbetaling tijdens ziekte
 • overgang van overheidsonderneming
 • bijzondere bedingen als: relatiebeding, concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding
Regels en verplichtingen
 • op grond van de Ambtenarenwet 2017
Werkwijze
De basisbegrippen en vraagstukken uit het arbeidsrecht, en de rechten en verplichtingen uit de Ambtenarenwet 2017 worden in de module ‘De basis van het arbeidsrecht’ uitgediept en vertaald naar de HR-overheidspraktijk.
Resultaat
je hebt een goed begrip van de basisbeginselen van het arbeidsrecht
je weet waar de valkuilen zitten in het arbeidsrecht
je hebt kennis van de belangrijkste arbeidsrechtelijke begrippen en leerstukken en weet die toe te passen binnen de werkomgeving
je bent bekend met de AW2017 en de hierin opgenomen rechten en verplichtingen.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Docent
Jacques Dijkgraaf