Toezicht op adresgegevens

Inschrijven
Van bureauonderzoek tot huisbezoek.
Inleiding
Inleiding

De intensivering van de fraudebestrijding vereist dat er naar het grote geheel gekeken wordt, zoals onder andere naar vernieuwing van onderzoeksmethoden en samenwerking tussen de disciplines die een rol (kunnen) spelen bij de fraude.
Zijn er raakvlakken op het gebied van adresgerelateerde fraude en identiteitsfraude,

 dan moeten de overkoepelende thema’s en de betrokken partijen goed in beeld zijn en moet er zowel binnen de gemeente als met de ketenpartners samengewerkt worden. De leergang Toezicht op adresgegevens maakt je wegwijs in (de voorbereiding op) de toepassing van de wet Brp op het binnentreden, het huisbezoek, de verslaglegging en leert je hoe de regie te houden op de organisatie en samenwerking met de betrokken partijen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers Burgerzaken

Toezichthouders BRP

Handhavers

Medewerkers Brp die op huisbezoek (mee)gaan of opdracht aan toezichthouders geven om huisbezoeken te verrichten namens de gemeente

Programma
Dag 1
 • bevoegdheden, beperkingen (algemene beginselen behoorlijk bestuur, privacy en strafrecht) en rechtsgebied toezichthouder (AWB), verschil in bevoegdheden BOA-toezichthouder, verbod op huisvredebreuk
 • belang BRP, definities woonadres, briefadres, vertrek BRP
 • toepassing toezichthoudersfunctie: tijdens het administratieve adresonderzoek en buitendienstonderzoek
 • wat is vorderen? hoe vorder je? hoe voorkom je dat je moet vorderen?
 • protocol huisbezoek
 • richtlijnen huisbezoek
Dag 2
 • van waarnemen naar beschrijven
 • conform protocol een verslag maken
 • effectief communiceren onder spanning
 • multidisciplinair onderzoek
 • veiligheid en terugmelding
 • signaleren, beïnvloeden en adviseren
 • oefenen afleggen huisbezoek en verslag schrijven met acteur
Werkwijze
In deze zeer praktische leergang werken we met veel kennisoverdracht en oefenmateriaal, ondersteund door een digitale leeromgeving.
Resultaat
Je bent in staat om op professionele wijze onderzoek te doen naar identiteits- en adresfraude en kunt: de burger informeren over rechten en plichten volgens de wet Brp
de bevoegdheden van ‘Titel 5.2 Awb’ toepassen (het toezicht houden op naleving van de regels wet Brp) tijdens bureauonderzoek en huisbezoek
de diverse bevoegdheden escaleren, tot en met het vorderen van medewerking
verschillende vormen van agressie herkennen en je leert hoe hierop effectief te reageren
een huisbezoek uitvoeren volgens de Awb, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de Wet op Binnentreden, het strafrecht en volgens het protocol huisbezoek wet Brp
een verslag maken dat voldoet aan de Awb-normen, waardoor een medewerker Brp een beslissing kan nemen over de bewoning van het betreffende adres
Cursus
Vragen?
Patty van den Berg
Bel onze programmacoördinator!
Docent
Saskia Lensink
Docent
Coen Sprenger