Studiedag: Grondbeleid en kostenverhaal 2.0!

Inschrijven
Tijdens deze studiedag staan grondbeleid en kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling centraal.
Cursus Grondbeleid en kostenverhaal 2.0
Cursus Grondbeleid en kostenverhaal 2.0

Gebiedsontwikkeling is sterk veranderd: van grootschalige naar kleinschalige ontwikkelingen, van uitleglocaties naar binnenstedelijke vernieuwingen. De opgaven zijn complexer geworden:


De ruimtelijke regierol van de overheid verandert van sturend naar organisch ontwikkelen (overlaten aan de markt. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de overheid eigendom verwerft voor ruimtelijke ontwikkelingen! Hoe houdt de overheid dan grip? Of is een actieve rol toch weer noodzakelijk om ruimtelijke en maatschappelijke doelen te realiseren?

De woningmarkt weer volop in beweging: er is weer dynamiek zichtbaar. Vraag en aanbod moeten op elkaar worden afgestemd. Hoe houd je grip op deze grillige markt? De energietransitie is een nieuwe opgave. Welke rol moet de overheid daarbij spelen?

Wij zien een verschuiving in het grondbeleid. Afhankelijk van de locatiespecifieke ruimtelijke, financiele en maatschappelijke belangen moet je een keuze maken tussen facilitair, actief, interactief of passief grondbeleid. De inzet van grondbeleidinstrumenten is daarbij belangrijk.

Doelgroep

Medewerkers grondzaken, planeconomen, financieel adviseurs, controllers en/of gemeentelijke projectleiders die betrokken zijn bij ruimtelijke initiatieven en locatieontwikkelingen.

Programma
Reset van het grondbeleid
 • Grondbeleid in een nieuwe context
 • Regierol van de gemeente bij gebiedsontwikkeling
 • Keuze tussen actief, interactief, facilitair en passief grondbeleid; grondbeleid op maat
 • Wanneer is actief grondbeleid zinvol?
 • Actualisatie van de nota grondbeleid en nota grondprijzen
 • Opstellen van een woon- en duurzaamheidsvisie
 • Invloed van de ladder duurzame verstedelijking (art. 3.1.6 lid 2 Bro)
 • Instrumentarium in de nieuwe omgevingswet:
 • Voorkeursrecht
 • Onteigening
 • Stedelijke herverkaveling en kavelruil
 • Casus: herontwikkeling en transformatie van een binnenstedelijke locatie :
 • Welke rol speelt de gemeente?
 • Hoe houdt de gemeente grip op de ontwikkeling?
 • Hoe vindt kostenverhaal plaats?
Kostenverhaal
 • De systematiek in de Wro
 • Facilitair grondbeleid: hoe doe je dat zonder risico’s?
 • Gemeentelijke initiatieventeam (toetsing van principe verzoeken en kostenverhaal)
 • Opstellen anterieure overeenkomst
 • Tips en trucs bij onderhandelingen
 • Het exploitatieplan
 • Verhaal van bovenwijkse en bovenplanse kosten
 • Structuurvisie, nota grondbeleid en nota kostenverhaal
 • Actuele jurisprudentie
 • Kostenverhaal in de nieuwe Omgevingswet (Wat gaat veranderen, hoe vindt kostenverhaal plaats bij organische gebiedsontwikkeling?)
 • Werkwijze
Werkwijze
Zowel de theorie als de praktijk komen uitgebreid aan bod. De docenten nemen je mee aan de hand van hun eigen praktijkervaringen. Ook is er voldoende mogelijkheid om eigen casussen in te brengen.
Bijzonderheden
Wij adviseren deelname in teamverband per gemeente. U betaalt dan voor iedere volgende deelnemer € 569,--.  Werkt u bij een middelgrote gemeente, denkt u dan eens aan uitvoering van deze cursus bij u in huis voor de gezamenlijke teams Financiën, RO, Grondzaken etc. Wij leveren dan maatwerk met uw eigen gemeente als leidraad.
Resultaat
Na afloop van de dag heb je inzicht in de trends van de praktijk van integrale gebiedsontwikkeling. Je hebt overzicht over de rollen van de overheid bij ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en hebt voldoende kennis om het grondbeleid in jouw gemeente te evalueren en te resetten.
Je hebt inzicht in de bestaande en nieuwe grondbeleidsinstrumenten en hebt handvatten om het kostenverhaal binnen de gemeente te optimaliseren. Je weet hoe je met particuliere initiatieven (zelfrealisatie) moet omgaan en weet hoe je moet omgaan met marktpartijen.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Docent
Ruud Schouwaert