Milieu en Natuur in de Ruimtelijke Ordening

Prijs: € 595,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

In deze cursus gaan we uitgebreid in op actuele vraagstukken van doorwerking en borging van milieu- en natuurthema’s en –normen in met name bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen waarmee van bestemmingsplannen kan worden afgeweken. Hiermee anticiperen we alvast op de Omgevingswet. Het gaat hierbij primair om thema’s en normen vervat in nationale milieu- en natuurwetten, -besluiten, -regelingen en -richtlijnen, zoals de Wet milieubeheer. Bij de Ruimtelijke Ordening ligt het accent op het gemeentelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning waarmee van het bestemmingsplan kan worden afgeweken.

Omdat vraagstukken van doorwerking en borging vooral beantwoord worden in de bestuursrechtspraak worden deze vaak als zeer pittig ervaren. De praktische toepassing ervan levert vaak problemen op. Toch is kennis en kunde op dit gebied noodzakelijk, als is het alleen maar om alvast in te kunnen spelen op de mogelijkheden van de Omgevingswet!

Doelgroep

Medewerkers RO en Wabo-vergunningverlening die in hun praktijk regelmatig of frequent met vraagstukken van doorwerking en borging van milieu- en natuurthema's en - normen worden geconfronteerd.

Resultaat

Na afloop van deze ééndaagse cursus heb je tot op detailniveau kennis van en inzicht in de laatste ontwikkelingen van de bestuursrechtspraak over vraagstukken van doorwerking en borging van milieu- en natuurthema's en -normen in de Ruimtelijke Ordening. Gemeentelijke RO-besluiten worden meer Raad van State-proof en je bent goed voorbereid op de komst van de Omgevingswet.

Studieprogramma

Programma

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Inleiding: doorwerking milieu- en natuuronderwerpen, - thema's en -normen in bestemmingsplan en omgevingsvergunning
  2. Welke milieuthema’s en -normen zijn ruimtelijk relevant?
  3. Wat zijn de juridische grondslagen?
  4. Tot welke onderzoeksopgaven verplichten voornoemde aspecten?
  5. Wat is de betekenis van de maximale of representatieve invulling van planologische mogelijkheden qua bouwen en gebruik?
  6. Hoe kunnen of moeten (i.v.m. borging) de resultaten van onderzoek doorwerken in RO-besluiten, m.n. het bestemmingsplan? (doorwerking milieunormen: indirect, direct en omgekeerd, beperkingen en voorwaardelijke verplichtingen)
  7. Hoe gaat e.e.a. met de komst van het omgevingsplan?

Rode draad: bij elk onderwerp wordt, indien van belang, ingegaan op:
  1. Wettelijk kader
  2. Relevante en actuele rechtspraak
  3. Casus die door de deelnemers worden aangereikt.

Werkwijze

We gaan veel in op praktijkvragen en er is veel gelegenheid om ervaringen uit te wisselen onder het motto ‘gemeenten voor gemeenten’.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.