BBV opfris- en actualiteitenprogramma - inclusief BBV-proof maken van de jaarrekening -

Prijs: € 535,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Je bent bekend met het BBV, maar hebt af en toe behoefte om je kennis weer eens op te frissen en kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen. In één praktische dag kan je je ervaringen delen met andere cursisten en krijg je bruikbare tips en handreikingen.
.
Vernieuwing BBV
Tijdens de cursus wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de vernieuwing van het BBV. Naast de onderwerpen genoemd onder het hoofdstuk studieprogramma wordt ook nader in gegaan op:

 1. de kansen die de vernieuwing biedt voor meer transparantie, eenvoud en vergelijkbaarheid voor bestuur en organisatie
 2. de aandachtspunten en vervolgstappen voor begroting en rekening na implementatie van de vernieuwing

Actualiteit
.
 • Daarnaast wordt ook tijdens de cursus in gegaan op de laatste nieuwe notities.

Doelgroep

 1. Medewerkers financieel beheer en administratie
 2. Financieel adviseurs of consulenten
 3. Medewerkers financiën algemeen
 4. Controllers en medewerkers administratie.

Voorkennis

Het actualiteitenprogramma gaat ervan uit dat de deelnemers bekend zijn met en kennis hebben van het BBV op basisniveau.

Resultaat

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat:

 1. opgefriste kennis direct te vertalen naar de praktijk
 2. nieuwe en actuele ontwikkelingen direct te vertalen naar de praktijk
 3. praktijkervaringen en inzichten te delen
 4. praktijkvragen te beantwoorden.

Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Inleiding BBV
  1. ontwikkelingen in de verslaglegging BBV
  2. kern BBV
  3. valkuilen en dilemma’s BBV
  4. actuele notities, richtlijnen en aanbevelingen
  5. aandachtspunten vervolgstappen implementatie BBV
  6. actualiteiten commissie BBV.

 2. Vernieuwing BBV, inclusief wijzigingen BBV
  1. taakvelden en programma's
  2. beleidsindicatoren en financiële kengetallen
  3. verbonden partijen
  4. kostentoerekening: notitie overhead en rente (omslag)
  5. geprognosticeerde balans
  6. overige aanpassingen stelsel lasten en baten
  7. verwerking bijdragen gemeenschappelijke regelingen
  8. kostenonderbouwing lokale heffingen

 3. Activeren, waarderen, reserves en voorzieningen
  1. waarderen investeringen economisch en maatschappelijk nut
  2. activering en afschrijving verschillende typen investeringen
  3. investeren en onderhouden; samenhang en relatie
  4. reserves en voorzieningen; functie, onderscheid en vorming
  5. presentatie resultaatbestemming en resultaatbepaling
  6. notitie riolering.

 4. BBV en overige (actuele) onderwerpen:
  1. budgetoverheveling: wat kan/mag wel/niet
  2. gebeurtenissen na balansdatum
  3. BBV en Vpb
  4. BBV-proof maken jaarrekening
  5. incidentele baten en lasten
  6. actuele vraag- en antwoordenrubriek BBV
  7. vernieuwing accountantscontrole.

Werkwijze

Zowel 'de techniek’ als ‘het beleid’ komen aan de orde. Door middel van korte praktijkoefeningen wordt stilgestaan bij de toepassing van de voorschriften. Tevens worden voorbeelden en toepassingen uit de dagelijkse praktijk besproken.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.